Anunt CJ

0
26

ʺConsiliul Județean Olt organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui (1) post vacant aferent personalului contractual de execuție la Personal de Întreținere și Deservire Generală al Direcției Economice, Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt.

A. DENUMIREA POSTULUI

Muncitor calificat, I

B. CONDIŢII GENERALE ȘI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) vârsta minimă 18 ani împliniţi;
d) capacitate deplină de exerciţiu;
e) stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii: studii generale/studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat
și condiţiile de vechime în muncă: 6 ani și 6 luni ca muncitor calificat;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

C. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

1. cerere de înscriere la concurs adresată președintelui Consiliului Județean Olt;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, până la data de 31.12.2010, raportul per salariat din Registrul REVISAL sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, începând cu data de 01.01.2011;
5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 În cazul documentului prevăzut la punctul (5), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 Copiile de pe actele prevăzute mai sus vor fi însoţite de documentele originale în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalul.

D. PROBE DE CONCURS
1. Proba scrisă;
2. Interviul.

E. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

1. Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs – în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării/publicării anunţului (ultima zi de depunere a dosarelor 20.08.2021) la sediul Consiliului Județean Olt.
2. Selecţia dosarelor de înscriere – 23.08.2021 – 24.08.2021
3. Data probei scrise – 31.08.2021
4. Locul și ora desfăşurării probei scrise – Sediul Consiliului Județean Olt, Bdul.A.I.Cuza nr.14, ora 10,00.
5. Interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

F. BIBLIOGRAFIE

1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, – Titlul II – Contractul individual de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările ulterioare.

G. RELAŢII SUPLIMENTARE

Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna Ramona-Ioana ALBULESCU, consilier, grad profesional asistent, Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare, telefon 0249 431 080, int.148.ʺ

Prin prezenta vă solicităm expedierea cu plata la ramburs a unui exemplar din cotidianul dumneavoastră cu Anunțul mai sus-menționat.

Cu stimă,

PREȘEDINTE
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT
Marius OPRESCU

Întocmit,
Laura BOCAI