Anunț angajare

0
100
Primăria Cilieni organizează concurs pentru ocuparea a 3 (trei) posturi
vacante aferent personalului contractual de execuție la COMPARTIMENTUL
AGRICOL (un post) si COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Cilieni
A. DENUMIREA POSTULUI
1. Referent, grad/treaptă profesională 1A in COMPARTIMENT AGRICOL;
2. Administrator, grad/treaptă profesională II in COMPARTIMENT
ADMINISTRATIV;
3. Muncitor necalificat, grad/treaptă profesională II in COMPARTIMENT
ADMINISTRATIV
B. CONDIŢII GENERALE ȘI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS
Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) vârsta minimă 18 ani împliniţi;
d) capacitate deplină de exerciţiu;
e) stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii :
1. Referent, grad/treaptă profesională 1A in COMPARTIMENT AGRICOL – studii
medii;
2. Administrator, grad/treaptă profesională II in COMPARTIMENT
ADMINISTRATIV-studii medii;
3. Muncitor necalificat, grad/treaptă profesională II in COMPARTIMENT
ADMINISTRATIV- studii generale;
și, condițiile de vechime în specialitatea studiilor:
1. Referent, grad/treaptă profesională 1A in COMPARTIMENT AGRICOL – 7
ani;
2. Administrator, grad/treaptă profesională II in COMPARTIMENT
ADMINISTRATIV – fara vechime;
3. Muncitor necalificat, grad/treaptă profesională II in COMPARTIMENT
ADMINISTRATIV -fara vechime;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
C. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

1.Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs – în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afişării/publicării anunţului (ultima zi de depunere a dosarelor
17.01.2019) la sediul Primariei Cilieni
2. Seleia dosarelor de înscriere – 20.01.2020-21.01.2020
3. Data probei scrise – 30.01.2020
Ora – 10.00
4. Data probei de interviu – ………………………..
Ora – 10.00
5. Locul desfăşurării probelor – Sediul Primariei Cilieni
D. MENŢIUNI
Bibliografia, actele obligatorii la dosarul de înscriere şi relaţii suplimentare se pot
obţine de la Dasoveanu Constantin din cadrul Primariei Cilieni, telefon 0746018665