Anunț

0
31

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul în municipiu Slatina, Str.B-dul Sf.C-tin Brâncoveanu nr.1, județul Olt, telefon 0349/738.657, fax 0349/881.148, e-mail: office@csmslatina.ro, csmslatina@yahoo.com, cod fiscal 25755633. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu destinat comerțului -alimentație publică, în suprafață construită la sol de 27,35mp și suprafață utilă de 23,65mp, din incinta Clubului Nautic și de Agrement „Plaja Olt”, situat pe malul stâng al râului Olt din municipiul Slatina, județul Olt, ce aparține domeniului public al Municipiului Slatina și este în administrarea Clubului Sportiv Municipal Slatina. Închirierea se face conform H.C.L.Slatina nr.109/30.04.2024, caietului de sarcini și temeiului legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Secretariat. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul Secretariat, din cadrul Clubului Sportiv Municipal Slatina, Slatina, Str.B-dul Sf.C-tin Brâncoveanu nr.1, județul Olt. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limita pentru solicitarea clarificărilor: 10.07.2024, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 18.07.2024, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Clubul Sportiv Municipal Slatina, Slatina, Str.B-dul Sf.C-tin Brâncoveanu nr.1, județul Olt. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 18.07.2024, ora 14.00, Clubul Sportiv Municipal Slatina, Slatina, Str.B-dul Sf.C-tin Brâncoveanu nr.1, județul Olt. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Olt, Slatina, Str.Mânăstirii nr.2, județul Olt, telefon 0249/414.989, fax 0249/437.370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26.06.2024.