Anunt

0
49

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Găvănești, comuna Găvănești, Str.Decindea nr.6, județul Olt, telefon/fax 0249/456.502, e-mail: contact@primariagavanesti.ro, cod fiscal 16607654. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spaţiu ce aparține domeniului privat al Comunei Găvăneşti, compus din cabinet medical: 21,53mp, garderobă: 2,65mp și 1/3 din spaţiu comun în suprafaţă de 67,16mp, având destinaţia Cabinet stomatologic, situat în incinta Dispensarului medical uman din satul Băleasa, Str.Primăverii nr.48, comuna Găvăneşti, județul Olt, CF 50411, conform caietul de sarcini, H.C.L.Găvănești nr.38/31.05.2024 și temeiului legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Comuna Găvănești, Compartimentul Achiziții publice. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul Achiziții publice, din cadrul Comunei Găvănești, comuna Găvănești, Str.Decindea nr.6, județul Olt. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 200Lei/exemplar, se achită numerar la Casieria Comunei Găvănești. 3.4.Data-limita pentru solicitarea clarificărilor: 09.07.2024, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 17.07.2024, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Găvănești, comuna Găvănești, Compartimentul Achiziții Publice, Str.Decindea nr.6, județul Olt. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 17.07.2024, ora 12.00, Comuna Găvănești, comuna Găvănești, Str.Decindea nr.6, județul Olt. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Olt, Slatina, Str.Mânăstirii nr.2, județul Olt, telefon 0249/414.989, fax 0249/437.370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 25.06.2024.