Anunț

0
41

ANUNȚ PUBLICITAR

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă :
Județul Olt, cu sediu în b-dul. A.I. Cuza, nr. 14, municipiul Slatina, judeţul Olt; cod fiscal 4394706; Tel. 0249431080; Fax. 0249431122;
E-mail. cjolt@cjolt.ro; http://www.cjolt.ro.
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
– șapte spații în suprafață totală de 196 mp, situate în municipiul Slatina, str. Centura Basarabilor, nr. 8, județul Olt, înscrise în C.F. nr. 52599 Slatina, nr. cadastral 52599-C4, cu destinația desfășurarea de activități instituții publice, aparțin domeniului public al Județului Olt , conform caietului de sarcini, H.C.J. Olt nr. 68/28.03.2024 și temeiul legal : OUG. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în Caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
a) gratuit de la adresele: Web: http://www.cjolt.ro; E-mail: cjolt@cjolt.ro, secțiunea ”informații de interes public / achiziții publice” ;
b) la cerere, gratuit, pe suport de hârtie de la Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport, camera 301 din cadrul Județului Olt.
3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire :
Se poate obține de la Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport, camera 301 din cadrul Județului Olt, cu sediu în b-dul. A.I. Cuza, nr. 14, municipiul Slatina, judeţul Olt;
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul: gratuit.
3.4.Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 07.05.2024, ora 1600.
4. Informaţii privind ofertele :
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 15.05.2024, ora 1600.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura –Județului Olt, B-dul. A.I. Cuza nr. 14, municipiul Slatina, județul Olt.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate –unul exterior și unul interior.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
23.05.2024 ora 1300 la sediul Județului Olt, Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport, camera 301, Et. 3.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționare litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Olt, Slatina, Str. Mânăstirii, nr. 2, Jud.Olt, Cod Poștal 230038, Fax.0249437370, Tel. 0249414989, E-mail: tribunalul-olt@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 17.04.2024.

PREȘEDINTE
Marius OPRESCU