Anunț

0
46

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Găvănești, comuna Găvănești, Str.Decindea nr.6, județul Olt, telefon/fax 0249/456.502, e-mail: contact@primariagavanesti.ro, cod fiscal 16607654. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu în suprafață de 50,20mp, situat în incinta Dispensarului medical din comuna Găvănești, satul Băleasa, Str.Primăverii nr.48, cu destinația farmacie, CF 50411, ce aparține domeniului public al Comunei Găvănești, județul Olt, conform H.C.L.Găvănești nr.57/29.09.2023 și temeiului legal: O.U.G.nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Achiziții publice. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul Achiziții publice, din cadrul Comunei Găvănești, comuna Găvănești, Str.Decindea nr.6, județul Olt. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 200Lei/exemplar, se achită numerar la Casieria Comunei Găvănești. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 01/03/2024, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 11/03/2024, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Găvănești, comuna Găvănești, Compartimentul Achiziții publice, Str.Decindea nr.6, județul Olt. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 11/03/2024, ora 12.00, Comuna Găvănești, comuna Găvănești, Str.Decindea nr.6, județul Olt. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Olt, Slatina, Str.Mânăstirii nr.2, județul Olt, telefon 0249/414.989, fax 0249/437.370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 16/02/2024.