Anunț

0
52

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Orașul Scornicești, orașul Scornicești, Str.Unirii nr.2, județul Olt, telefon 0249/460.444, fax 0249/460.002, e-mail: primariascornicesti@yahoo.com, cod fiscal 4491369. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: Teren în suprafață de 682mp, ce aparține domeniului privat al Orașului Scornicești, având număr cadastral 62081, CF 62081, situat în intravilanul orașului Scornicești, conform caietului de sarcini, H.C.L.Orașul Scornicești nr.82/07.11.2022 și O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Biroul Achiziții Publice. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Achiziții Publice din cadrul Orașului Scornicești, orașul Scornicești, Str.Unirii nr.2, județul Olt. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.05.2023, ora 10.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 23.05.2023, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Biroul Registratură, parter, din cadrul Orașului Scornicești, orașul Scornicești, Str.Unirii nr.2, județul Olt. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 23.05.2023, ora 11.00, la sediul Orașul Scornicești, orașul Scornicești, Str.Unirii nr.2, județul Olt. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Olt, Slatina, Str.Mănăstirii nr.2, județul Olt, telefon 0249/414.989, fax 0249/437.370, e-mail: corespondenta-olt@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 28.04.2023.