Anunț

0
54

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Orașul Scornicești, orașul Scornicești, Str.Unirii nr.2, județul Olt, telefon 0249/460.444, fax 0249/460.002, e-mail: primariascornicesti@yahoo.com, cod fiscal 4491369. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: Teren în suprafață de 2.818mp, ce aparține domeniului privat al Orașului Scornicești, având număr cadastral 60629, CF 60629, situat în intravilanul satului Bircii al orașului Scornicești, conform caietului de sarcini, H.C.L.Orașul Scornicești nr.76/30.09.2022 și O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Biroul Achiziții Publice. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Achiziții Publice din cadrul Orașului Scornicești, orașul Scornicești, Str.Unirii nr.2, județul Olt. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.04.2023, ora 10.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 02.05.2023, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Biroul Registratură, parter, din cadrul Orașului Scornicești, orașul Scornicești, Str.Unirii nr.2, județul Olt. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 02.05.2023, ora 11.00, la sediul Orașului Scornicești, orașul Scornicești, Str.Unirii nr.2, județul Olt. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Olt, Slatina, Str.Mânăstirii nr.2, județul Olt, telefon 0249/414.989, fax 0249/437.370, e-mail: corespondenta-olt@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 07.04.2023.