Anunț

0
98

Comunicat de presa finalizare proiect

AGRIPAN SERV S.R.L. anunta finatizarea proiectutui cu tittut „Granturi pentru
capital de lucru AGRI-FOOD” proiect nr RUE M2-AGRI’1341 inscris in cadrul M6surii
„Granturi pentru capitat de lucru acordate entitalilor din domeniuI agroatimentar”,
instituite prin OUG nr 6112022.
Proiectut se deruteazi pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnirii
contractutui de finanlare cu MinisteruI Anteprenoriatutui si Turismutui (AMT) si
Agentia pentru lMM, Atragerea de Investitii si Promovarea Exportutui (AIMMAIPE),
respectiv 20.06.2027.
Obiectivut proiectului il reprezinti sprijinirea AGRIPAN SERV S.R.L.
ProiectuI are printre principatete rezuttate, urmitoarete:
-menfinerea activitSlii pe o perioada de minim 6 [uni,
-menfinerea/suptimentarea numirutui locuritor de munca fali de data depunerii
cererii, pe o perioadi de minimum 6 [uni, [a data acordirii granturilor
Valoarea proiectutui este de 342288.3 Lei (valoarea totata) din care :
797647 lei grant si 44646.3 lei cofinantare.
Proiect cofinanlat din FonduI European de Dezvottare Regionata prin ProgrartuI
OperalionaI Competitivitate 2014’2020.
Date de Contact
Persoand de contact:
COTOI IONUT SORIN
Email: agripanserv@yahoo.com; tet: 0766549178