Anunț

0
53

S.C. SCADT S.A., municipiul Slatina, str. Cireaşov, nr.18, jud. 0lt, anunţă
publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru P.U.Z.
„Construire iaz piscicol cu extracţie de balast”, propus a fi amplasat pe teritoriul
comunei Brâncoveni, T17, P23/1, P23/2, P 24„ P 25; P 26, P 27, P28, P 29, jud. 0lt.
Proiectul deciziei şi informaţiile privind posibilul impact asupra mediului al
planului propus pot fi consultate în zilele de luni – vineri între orele 8°°-14°° 1a sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt
şi la sediul S.C. SCADT S.A., municipiul Slatina, str. Cireaşov, nr.18, jud. 0lt,
precum şi la umătoarele adrese de intemet http://apmot.anpm.ro şi office Scadt.ro
Comentariile/observaţiile/propunerile publicului se primesc la sediul AP
0249/423670, e-mail: office@apmot.anpm.ro şi la sediul sediul S.C. SCADT S.A.,
municipiul Slatina, str. Cireaşov, nr.18, jud. 0lt, fax: 0249/436601, e-mail:
office@scadt.ro