Anunț

0
41

,,PRIMARIA LELEASCA, organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea postului vacant aferent categoriei funcţionarilor publici de conducere de SECRETAR GENERAL AL COMUNEI ,clasa Conducere,la compartiment –SECRETAR GENERAL UAT.

A. DENUMIREA FUNCŢIEI PUBLICE
Denumirea functiei : SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Clasa: Conducere
Structura : – Compartiment-SECRETAR GENERAL UAT

B. PROBE DE CONCURS
1. Proba scrisă;
2. Interviul.

C. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
1.Să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Studii: Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă in specialitate juridică ,administrative sau stiinte politice.
3.Candidatii trebuie sa fie absolventi cu diplomă ai studiilor universitare de master in domeniul administratiei publice,management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu diploma echivalentă conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educatiei nationale nr.1/2001,cu modificarile si completarile ulterioare.
4.Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice:
minimum 5 ani
5.In cazul in care la concurs nu se prezinta persoane care indeplinesc conditiile de participare,pot candida si persoane care nu indeplinesc aceste,conditii,in urmatoarea ordine :
a) persoane care au studii universitare de licentă absolvite cu diplomă,respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licentă sau echivalentă,in specialitate juridică,administrativă sau stiinte politice si indeplinesc conditia prevazută la art.468 alin .(2) lit. a) din Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;
b) persoane care au studii universitare de licentă absolvite cu diplomă,respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă,in specialitate juridică,administrativă sau stiinte politice;
c) persoane care au studii universitare de licentă absolvite cu diplomă ,respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă,in alta specialitate.

D. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

1. Data depunerii dosarelor de înscriere la concurs – în termen de 20 zile lucrătoare de la data afişării/publicării anunţului (in perioada : 07.07.2022-26.07.2022).
2. Selecţia dosarelor de înscriere – 27.07.2022-02.08.2022
3. Data probei scrise – 08.08.2022, orele 11:00
4. Data probei de interviu – Interviul se va desfasura in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise
5. Ora şi locul desfăşurării probelor – Sediul Primariei Comunei Leleasca,Loc. Leleasca,str. Principala,nr. 18A,Judetul Olt.

E . MENŢIUNI

Bibliografia, Tematica,actele obligatorii la dosarul de înscriere şi relaţii suplimentare se pot obţine de la:

Primaria Comunei Leleasca,Judetul Olt
Telefon : fix 0249/469.502 ; tlf .mobil 0738 914 084.
E-mail –contact@primarialeleasca
Persoana de contact : PAUNESCU IOANA-Referent