Anunt

0
55

1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei Schitu, Str.Moșteni nr.42, judeţul Olt, telefon 0249/482.302, fax 0249/482.310, email: primariaschitu@yahoo.com, cod fiscal 5102290. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: clădire în suprafață de 30mp, denumită clădire bascule și a terenului aferent în suprafață de 99mp, situate în Comuna Schitu, sat Moșteni, Str.Moșteni nr.42C, județul Olt, Carte Funciară 50941, aparținând domeniului public al Comunei Schitu, conform H.C.L. Schitu nr.40 din 26.07.2021 și conform O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: conform caietului de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă la Primăria Comunei Schitu, Str.Moșteni nr.42, județul Olt sau direct pe pagina de internet a Primăriei Comunei Schitu, www.primariaschitu.ro. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Primăriei Comunei Schitu, Str.Moșteni nr.42, județul Olt. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.01.2022, ora 11.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 04.02.2022, ora 11.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Schitu, Str.Moșteni nr.42, judeţul Olt. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar într-un plic sigilat. 5.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 07.02.2022, ora 14.00, Primăria Comunei Schitu, Str.Moșteni nr.42, judeţul Olt. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Judecătoria Slatina, Slatina, Str.Lipscani nr.49, județul Olt, telefon 0249/435.526, fax 0249/432.663, email: jud-slatina@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 11.01.2022.