Anunt

0
45

Biblioteca Judeţeană Olt “Ion Minulescu” organizează în conformitate cu prevederile HG nr. 286/2017, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante de bibliotecar, nivel studii superioare, din cadrul Bibliotecii Judeţene Olt “Ion Minulescu”.
A. DENUMIREA POSTULUI
– 1 post contractual de execuţie vacant – funcţia contractuală de execuţie vacantă – de bibliotecar grad profesional I, nivel studii superioare – Serviciul Relaţii cu publicul, comunicarea colecţiilor, activităţi culturale şi asistenţă metodică, din cadrul Bibliotecii Judeţene Olt “Ion Minulescu”;
– 1 post contractual de execuţie vacant – funcţia contractuală de execuţie vacantă – bibliotecar grad profesional II, nivel studii superioare – Serviciul Dezvoltarea, evidența și prelucrarea colecțiilor, din cadrul Bibliotecii Judeţene Olt “Ion Minulescu”;
B. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
CONDIŢII SPECIFICE
I. Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă – de bibliotecar grad profesional I, nivel studii superioare – Serviciul Relaţii cu publicul, comunicarea colecţiilor, activităţi culturale şi asistenţă metodică :
a) îndeplineşte condiţiile de studii : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalentă;
b) condiţiile de vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani și 6 luni;
II. Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă – de bibliotecar grad profesional II, nivel studii superioare – Serviciul Dezvoltarea, evidența și prelucrarea colecțiilor:
a) îndeplineşte condiţiile de studii : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalentă;
b) condiţiile de vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an;
C. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
1. Data şi locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs – în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării/publicării anunţului (ultima zi de depunere a dosarelor – 09.11.2021) la sediul:
Biblioteca Judeţeană Olt “Ion Minulescu” , Bdul. A. I. Cuza nr.3B, Slatina, Olt;
2. Selecţia dosarelor de înscriere – 10.11.2021 – 11.11.2021
3. Data probei scrise – 17.11.2021 Ora – 10:00
4. Data si ora probei de interviu – vor fi anunţate ulterior probei scrise –
5. Locul desfăşurării probelor – Sediul: Biblioteca Judeţeană Olt “Ion Minulescu” , Bdul. A. I. Cuza nr.3B, Slatina, Olt.
Nota: Data şi ora probei de interviu vor fi anunţate ulterior probei scrise.
D. MENŢIUNI
Bibliografia, actele obligatorii la dosarul de înscriere şi relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Financiar- contabilitate, resurse umane, informatizare, Biblionet şi administrativ din cadrul Bibliotecii Judeţeană Olt „Ion Minulescu”, telefon 0349/407517, 0349/802177.