ANUNŢ

0
60

Având în vedere prevederile Hot. Guv. nr. 286/2011 modificată prin Hot. Guv. nr.1027/2014 privind Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant, corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sistemul bugetar plătit din fonduri publice, Şcoala Gimnazială Nr.3 Slatina, cu sediul în Slatina, strada Drăgănești, Nr.2, CIF 12851396, telefon / fax 0249431478, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de:
– Îngrijitor, studii medii, perioada nedeterminată.
Concursul se organizează la sediul Şcolii Gimnaziale Nr.3 Slatina, în data de 16.09.2021, ora 12,00 – proba practică şi ora 14,00 – interviu.
Dosarele de concurs se vor depune în perioada 06 septembrie – 10 septembrie 2021, la secretariatul unităţii şcolare în fiecare zi de luni până vineri între orele 9,00-14,00.
Condiţii de participare – vechime în muncă – minim 3 ani, Nivel studii – medii, Capacitate de efort şi spirit gospodăresc.
Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Şcolii Gimnaziale Nr.3 Slatina, telefon 0249431478.
Conţinutul dosarului de concurs:
• OPIS
• Cererea de participare la concurs;
• Actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (original +copie);
• (original +copie) după documentele care să ateste nivelul studiilor;
• Copia carnetului de muncă şi/sau adeverinta revisal, conformă cu originalul, şi o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă ;
• Cazierul judiciar;
• Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de medicina muncii sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
• Adeverință conform Legii nr. 118/2019 – Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor (se eliberează de către Inspectoratele de poliție județene)
• Curriculum vitae format Europass;
• Prezentarea în ziua concursului a dovezii de vaccinare/a unui test PCR nu mai vechi de 72 de ore/un test rapid Antigen, nu mai vechi de 48 ore.
Director,
NICU ŞTEFANIA CRISTINA