Anunt,

0
46

Referitor la :inchirierea unui imobil ”Magazin” situat in comuna Gura Padinii,sat Satul Nou , judetul Olt

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/adresa de e-mail, persoană de contact: unitatea administrativ-teritorială – comuna Gura Padinii,cod identificare fiscală 16560233,str.Spiru Haret,nr.30, județul Olt, telefon 0249/536461, fax 0249/536461, email: gprimarie@yahoo.com

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmeazăsă fie închiriat:
Imobil compus din construcție cu destinaţia de spaţiu comercial în suprafață de 40 mp, situate în com. Gura Padinii, Sat Nou,str.Inv.Ghidura Eugeniu,nr.22A, având nr.cadastral 51834, aparținând domeniului public al com. Gura Padinii,conform hotărârii nr.14 din 05.04.2019 a Consiliului Local Gura Padinii şi O.U.G.nr.57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc încaietul de sarcini al licitației.
3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
Prin cerere scrisă depusă la sediula utorității contractante din Gura Padinii, strada Spiru Haret, nr.30, județul Olt.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadru linstituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul „Compartiment contabilitate, impozite si taxe locale.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Costul unui exemplar este de 100 de lei și se achită în numerar la casieria autorității contractante din Gura Padinii,strada Spiru Haret, nr.30, județulOlt.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 26 august 2021, ora 14:00.

4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunerea ofertelor: 3 septembrie 2021, ora 16:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Gura Padinii, strada Spiru Haret, nr.30, județulOlt.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un singur exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 6 septembrie 2021, ora 10:00 in sala de sedinte a Consiliului Local Gura Padinii,strada Spiru Haret , nr.30, județulOlt.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefonși/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: TribunalulOlt – Secția de ContenciosAdministrativ, cu sediulînSlatina, str.Mănăstirii, nr.2, județulOlt ;telefon 0249437370,
e-mail:corespondenta-olt@just.ro

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, învederea publicării : 10/08/2021

Primar ,
CRANTA GICU