Anunț Primăria Corabia

0
67

În conformitate cu prevederile art. 554 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ si cu prevederile art. 7 (1) din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plǎtit din fonduri publice, Primǎria Oraşului Corabia organizeazǎ concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuţie vacante de:
– şofer (microbuz şcolar), treaptă profesională I, nivel studii M/G ȋn cadrul Serviciului Transport; S.S.M. – Situaţii de Urgentă
– şofer, treaptă profesională I, nivel studii M/G ȋn cadrul Serviciului Transport; S.S.M. – Situaţii de Urgentă.
La concurs se poate înscrie orice persoanǎ care îndeplineşte urmatoarele condiţii generale:
– are cetǎţenia românǎ, cetǎţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba românǎ, scris şi vorbit;
– are vârsta de minim 18 ani;
– are capacitate deplinǎ de exerciţiu;
– are o stare de sǎnǎtate corespunzǎtoare postului pentu care solicitǎ înscrierea la concurs, atestatǎ pe baza adeverinţei medicale eliberatǎ de medicul de familie sau de unitaţile sanitare abilitate;
– nu a fost condamnatǎ definitiv pentru savârşirea unei infracţiuni contra umanitǎţii, contra statului ori contra autoritǎţii, de serviciu sau în legǎturǎ cu serviciul, care împiedicǎ înfǎptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sǎvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilǎ cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice:
– studii medii sau generale finalizate cu certificat sau diploma de calificare
– experienta in conducerea autovehiculelor (dovedita cu documente eliberate de angajatori anteriori) – minim 7 ani.
– pentru postul şofer (microbuz şcolar), treaptă profesională I, nivel studii M/G ȋn cadrul Serviciului Transport; S.S.M. – Situaţii de Urgentă:
• permis de conducere categoriile B, C si D
• atestat pentru trasportul rutier de persoane
– pentru postul şofer, treaptă profesională I, nivel studii M/G ȋn cadrul Serviciului Transport; S.S.M. – Situaţii de Urgentă: permis de conducere categoriile B si C
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune în perioada 05.08.2021 (ora 8ºº) – 18.08.2021 (ora 16ºº) la Serviciul Resurse Umane din Primǎria Corabia (Corabia, str. Cuza Vodǎ , nr.54), un dosar de concurs care va conţine urmǎtoarele documente:
a)cerere de înscriere la concurs;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestǎ identitatea;
c)copia documentului care sǎ ateste nivelul studiilor;
d)copia permisului de conducere;
e)istoricul sanctiunilor la regimul circulatiei pe drumurile publice;
f)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria rǎspundere cǎ nu are antecedente penale care sǎ-l facǎ incompatibil cu funcţia pentru care candideazǎ (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria rǎspundere cǎ nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânǎ la data desfaşurǎrii primei probe a concursului);
g)aviz psihologic;
h)adeverinţǎ medicalǎ care sǎ ateste starea de sǎnǎtate corespunzǎtoare, eliberatǎ cu cel mult 6 luni anterior derulǎrii concursului de cǎtre medicul de familie al candidatului sau de cǎtre unitǎţile sanitare abilitate;
i)curriculum vitae.
Actele prevǎzute la lit. b), c) si d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificǎrii conformitǎţii copiilor cu acestea.
Concursul se va desfǎşura la sediul Primǎriei Oraşului Corabia, în trei etape:
a)selecţia dosarelor de înscriere – 19.08.2021, ora 12ºº
b)proba scrisǎ – 26.08.2021, ora 10ºº
c)interviul – 30.08.2021, ora 10ºº.
Termenul pentru depunerea contestaţiilor pentru fiecare din rezultatele celor 3 probe este de o zi lucrǎtoare de la afişarea rezultatelor.