Anunt

0
18

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei Schitu, comuna Schitu, sat Moșteni, str.Moșteni, nr.42, judeţul Olt, telefon 0249/482.302, fax 0249/482.310, email: primariaschitu@yahoo.com, cod fiscal 5102290. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: teren 700mp și platformă betonată, situate în comuna Schitu, sat Catanele, str.Dealul Soarelui, nr.39A, județul Olt, CF53389, aparținând domeniului public al localității Schitu, aprobat prin H.C.L. nr.29/21.04.2021, conform O.U.G.57/03.07.2019, în vederea înființării unei stații GPL. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cererea scrisă a solicitantului, la sediul Primăriei Schitu, sat Moșteni, str.Moșteni, nr.42, comuna Schitu, judeţul Olt, Compartimentul Achiziții publice. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul de Achiziții publice din cadrul Primăriei Schitu, sat Moșteni, str.Moșteni, nr.42, comuna Schitu, judeţul Olt. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.06.2021, ora 11.00. 4.Informații privind ofertele: conform caietului de sarcini. 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 17.06.2021, ora 11.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Primăriei Schitu, sat Moșteni, str.Moșteni, nr.42, comuna Schitu, judeţul Olt. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 21.06.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Schitu, sat Moșteni, str.Moșteni, nr.42, comuna Schitu, judeţul Olt. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Slatina, cu sediul în Slatina, str.Lipscani, nr.49, județul Olt, telefon 0249/435.526, fax 0249/432.663, email: jud-slatina@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 12.05.2021.