Anunț

0
60

A N U N Ț

CONSILIUL DE ADMNISTRAȚIE DE LA SOCIETATEA AGRICOLĂ ,, DUNĂREA” CORABIA CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR ASOCIAȚI ÎN DATA DE 12.09.2020 ORELE 11,00 LA SEDIUL SOCIETĂȚII DIN STR. GH. DOJA NR. 3 AVÂND URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:

1. APROBAREA RAPORTULUI CONSILIULUI DE ADMNISTRAȚIE PRIVIND ACTIVITATEA ANULUI 2019.

2.APROBAREA RAPORTULUI COMISIEI DE CENZORI PE ANUL 2019

3.APROBAREA BILANȚULUI CONTABIL ȘI A SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎNCHEIATE LA DATA DE 31.12.2019

4. ALEGEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI A COMISIEI DE CENZORI.

5. APROBAREA MODIFICĂRILOR LA STATUTUL SOCIETAȚII .

6.APROBAREA ÎNCETĂRII CALITĂȚII DE ASOCIAT A PERSOANELOR CARE AU ÎNSTRĂINAT TERENUL ȘI DOBÂNDIREA CALITAȚII DE ASOCIAT A CELOR CARE AU CUMPĂRAT TERENURI.

7.APROBAREA PARTICIPĂRII LA CONSTITUIREA DE COOPERATIVE CONFORM LEGII 566/2004.

ÎN CAZ DE NEÎNDEPLINIRE A CVORUMULUI CERUT DE LEGEA 36/1991 – URMĂTOAREA ȘEDINȚĂ SE CONVOACĂ ÎN DATA DE 19.09.2019 AVÂND ACEEAȘI ORDINE DE ZI ȘI SE VA ȚINE ÎN ACELAȘI LOC ȘI LA ACEEAȘI ORĂ.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ,