Anunt

0
279
  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ORAȘUL CORABIA, Str.Cuza-Vodă,nr.54, Corabia, județul Olt, telefon 0249/560703, fax 0249/506154, email primariacorabia@yahoo.com
  2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului ce urmează să fie concesionat: O suprafață de teren de 68 mp,situată în orașul Corabia,str.Cerealelor,nr.3,având nr.cad.53634,aparținând domeniului public al orașului Corabia,conform hotărârii nr.62 din 20 mai 2019 a Consiliului Local Corabia.În conformitate cu art.608 alin.1 din O.U.G.nr.57/2019 procedura de atribuire a concesiunii nu este incheiată.
  3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini al concesiunii.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Prin cerere scrisă depusă la sediul concedentului din Corabia, strada Cuza Vodă, nr.54, județul Olt.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul „Urbanism” din cadrul concedentului, din Corabia, strada Cuza Vodă, nr.54, județul Olt.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007: Costul unui exemplar este de 50 de lei și se achită în numerar la casieria concedentului din Corabia, strada Cuza Vodă, nr.54, județul Olt.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 24 martie 2020, ora 16:30.

  1. Informaţii privind ofertele: Oferta trebuie să conțină un preț egal sau mai mare decât cel de pornire a negocierii și să aibă anexate toate documentele de calificare.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 30 martie 2020, ora 16:30.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Corabia, strada Cuza Vodă, nr.54, județul Olt.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un singur exemplar.

  1. Data şi locul la care este programată începerea procedurii de negociere directă: 31 martie 2020, ora 9:00. Corabia, strada Cuza Vodă,nr.54, jud. Olt.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Olt-Secția de Contencios Administrativ,cu sediul în Slatina,str.Mănăstirii,nr.2,telefon și fax 0249437370, email:corespondenta-olt@just.ro. Termenul de sesizare a instanței este de 30 de zile.