Sponsorizările efectuate de microîntreprinderi

0
198

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii 32/1994, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (4^1)*, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive.

Scăderea acestor sume din impozitul datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligaţia de a depune on-line formularul 107 Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor / mecenatului/ burselor private”, la următoarele termene:

a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;

b) pânâ la data de 25 inclusiv a lunii următoare primului trimestru pentru care datorează impozit pe profit, în situaţiile în care:

– s-a optat pentru trecerea ca plătitor de impozit pe profit ca urmare a subscrierii unui capital social de cel puţin 45.000 lei;

– s-a ieşit din sistem în cursul anului ca urmare a realizării de venituri mai mari de 1.000.000 euro;

          Microîntreprinderile care exercită opţiunea pentru trecerea ca plătitor de impozit pe profit ca urmare a subscrierii unui capital social de cel puţin 45.000 lei sau depăşesc limita veniturilor de 1.000.000 euro, în primul trimestru al anului fiscal, nu au obligaţia depunerii declaraţiei informative privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/ burselor private.

c) până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent ,în cazul persoanelor juridice care se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, în cursul aceluiaşi an în care a început lichidarea;

d) până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare.

 Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală potrivit Ordinului preşedintelui  A.N.A.F. nr. 819/2019, cu modificările şi completările ulterioare, este public şi se afişează la adresa: www.anaf.ro/Informaţii publice/Informaţii privind agenţii economici.

Înscrierea în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se solicită de către entitatea/unitatea de cult, prin depunerea on-line a formularului 163 Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”, împreună cu certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale în a căror evidenţă aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe locale.

Entitatea/Unitatea de cult se înscrie în registru dacă, la data depunerii cererii, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;

b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;

c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;

d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;

e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

Cererea se soluţionează în termen de  maximum 5 zile de la depunere, iar entitatea/unitatea de cult care îndeplineşte toate condiţiile de mai sus se înscrie în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale cu data aprobării Deciziei  privind aprobarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

În cazul în care entitatea/unitatea de cult nu îndeplineşte oricare dintre condiţiile de mai sus, i se comunică Decizia privind respingerea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Formularele 107 şi 163 pot fi descărcate de la adresa: www.anaf.ro/Declaraţii electronice/ Descărcare declaraţii sau se accesează direct următorul link:

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/declaratii_electronice/descarcare_declaratii.