Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci angajează manager

0
743

Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Schitu Greci organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică. Candidaţii care doresc să ocupe acest post trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; să fie absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; să aibă cel puţin doi ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, să fie apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) şi să nu fi împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii. Concursul va consta într-o probă scrisă, un test grilă de verificare a cunoştinţelor, şi în susţinerea proiectului de management. Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de minimum 15 și maximum 20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu font de 14, Times New Roman, spațiere la un rând. Proiectele care nu respectă oricare dintre cerințele impuse vor fi declarate respinse. Proba scrisă va avea loc pe 4 septembrie 2017, iar susţinerea proiectului pe 7 septembrie. Relații suplimentare se pot obţine la telefon 0249. 482. 388. Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, din spitalele publice din rețeaua Consiliului Județean Olt este aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 292/27.07.2017.

Ilie Bîzoi