Serviciul Urbanism din Primăria Slatina caută personal

0
532
Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, din cadrul Prămăriei municipiului Slatina caută personal. Este nevoie de un conslier, clasa I, grad profesional superior şi de un inspector, clasa I, grad profesional asistent.

Înscrierea la concurs se va face la sediul Primăriei Slatina, în perioada 08.10.2021 -27.10.2021, inclusiv.

Proba scrisă va avea loc pe 8 noiembrie 2021, ora 10.00.

Înscrierea la concurs se face pe bază de dosar. Acesta trebuie să cuprinsă următoarele:

-formular de înscriere, conform anexei nr.3 HG 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

-curriculum vitae, model european;

-copia actului de identitate;

-copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

-copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sau pentru execitarea profesiei;

-cioua adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

-cazierul judiciar;

-declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din Codul Administrativ.

Pentru funcţia de conslier, clasa I, grad profesional superior, trebuie îndeplinite următoarele condiţii specifice:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau construcţii;

-vechimea în specialitatea studiilor necesare funcţie publice: minimum 7 ani.

Condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de inspector, clasa I, grad profesional asistent:

-studii univeristare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul urbanism, arhitectură sau construcţii;

-vechimea în specialitatea studiilor necesare funcţiei publice: minimum 1 an.

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la Compartimentul Resurse Umane, Funcţii Publice, Pregătire Profesională di cadrul Primăriei Slatina, la telefon 0249.439233, 0249.439377, sau pe e-mailul office@primăriaslatina.ro.