Ședință ordinară, la CJ Olt

0
2825

Consilierii judeţeni se întrunesc joi, 26 ianuarie 2023, de la ora 11.00, în sedință ordinară. Pe agenda întâlnirii, figurează nu mai puțin de 32 proiecte de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

Proiectele ce urmează să fie aprobate sunt:

1.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o
persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna DECEMBRIE 2022

2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o
persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2023

3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de
persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt și/sau de susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2023

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.
OLT DRUM S.A pe anul 2023

5. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a
estimărilor pentru 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cotele
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea
cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentrususținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anii 2024-2026

6. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico–economici actualizați
pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) – Slatina (intersecție DN65) – Verguleasa (intersecție DN67B)”

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la Spitalul
Județean de Urgență Slatina – Pavilion Medicală”

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea
sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt”

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea
sediului Centrului Militar Județean Olt”

10. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt

11. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de
6% din impozitul pe venit pe anul 2023

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de
intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum județean DJ 643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu-VoineasaBalș, Județul Olt” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare drum județean DJ
546C, km 0+000-6+011, L= 6,011 km, Potcoava-Perieți”, aprobat pentru finanțare prin
Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de
intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: “Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623- km 57+223, L=11,600 km, comuna Cungrea (intersecție DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

15. Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind
drumurile județene și comunale pentru anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026

16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții „Stație de epurare Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, sat Greci, comuna Schitu, județul Olt“

17. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții ”Implementarea pompelor de căldură în sistem de încălzire alternativ” la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci

18. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt,
în administrarea Consiliului Local al Comunei Iancu Jianu, a unor părți din zona drumului
județean DJ 643

19. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați pentru obiectivul de investiții ”Construire scară acces Pavilion 6 pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci”

20. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați pentru obiectivul de investiții „Instalații de detecție, semnalizare și avertizare pentrupavilioanele 2,3 și 5 în vederea obținerii autorizației ISU” pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci

21. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați pentru investiția „Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul Clădiri ale fostului Centru de Plasament Zorile Slatina”, str. Centura Basarabilor nr. 8, municipiul Slatina, județul Olt

22. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2023 și
estimări pe anii 2024-2026

23. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt

24. Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II al anului
2022

25. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în
trimestrul IV 2022

26. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în
semestrul II 2022

27. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în anul
2022

28. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care
nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul IV 2022

29. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care
nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în semestrul II 2022
.
30. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care
nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în anul 2022

31. Raport cu privire la activitatea desfășurată de consilierii județeni în anul 2022

32. Raport cu privire la activitatea desfășurată de instituțiile și serviciile de sub autoritatea
Consiliului Județean Olt în anul 2022