INTERVIU. DIRECTORUL EXECUTIV AL DRS OLT, EUGENIU VELCEA: „Datele statistice confidenţiale colectate de producătorii de statistici oficiale nu pot servi ca probe în justiţie”

0
735

A absolvit Academia de Studii Economice Bucureşti, în anul 1999, are masteratul în Management public, iar din 2 iulie 2019 Eugeniu Velcea ocupă prin concurs funcția de director executiv al Direcției Regionale de Statistică (DRS) Olt.

Înainte de a veni la conducerea DRS Olt, Velcea a mai lucrat ca reprezentant vânzări, timp de un an, la o firmă de telefonie mobilă, în perioada 2002-2006 a ocupat funcția de inspector asistent în cadrul DRS Olt, între 2006 și 2008 a fost consilier la BRD Groupe Societe Generale-Agenția Slatina, iar între 2008 și 2019 a ocupat postul de administrator credite la Banca Transilvania SA-Sucursala Slatina. Acesta este pe scurt CV-ul directorului executiv, Eugeniu Velcea, care explică, într-un interviu pentru Gazeta Oltului, dificultățile întâmpinate în activitatea curentă, dar și despre colaborarea cu autoritățile publice locale.

Ce presupune munca de statistician?

 Mai întâi de toate aș dori să menționez faptul că, pe 12 iulie 2020 s-au împlinit 161 de ani de existență a statisticii oficiale în România. În ultimele decenii, statistica oficială a trecut printr-un proces continuu de modernizare, răspunzând provocărilor și schimbărilor de ordin tehnologic, informațional și social. Acum, în contextul pandemiei de Covid-19, se dovedește mai mult decât oricând, că societatea în ansamblul ei are nevoie de informații de încredere, în timp util.

 Direcţia Regională de Statistică Olt este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările uterioare, ca unitate teritorială a INS. DRS Olt îndeplineşte în judeţ şi în regiunea de dezvoltare atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile Institutului Naţional de Statistică.

Misiunea DRS Olt constă în satisfacerea nevoilor tuturor categoriilor de utilizatori de statistici oficiale, prin îndeplinirea responsabilităţilor pentru producerea de date statistice de calitate, la termenele şi periodicităţile din Programul Statistic Naţional Anual (PSNA), reflectând tabloul economic şi social al judeţului Olt.

Ce activități sunt prioritare în cadrul Direcției pe care o conduceți?

Direcţia Regională de Statistică Olt are ca obiect de activitate culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice şi constituirea la nivel teritorial şi regional a seriilor de date statistice oficiale cu caracter economic, financiar, social, demografic, juridic necesare elaborării politicilor economice şi sociale, informării opiniei publice şi diseminarii datelor  statistice.

Astfel, în anul 2019 s-au efectuat un număr de 100 cercetări statistice, din care: 65 cercetări statistice anuale, 26 cercetări statistice lunare sau trimestriale şi 9 din fonduri externe.

Pe principalele domenii de activitate, situaţia cercetărilor statistice se prezintă astfel:

– cercetări statistice din domeniul social (unităţi sanitare, educaţie, forţă de muncă și piața muncii, demografie, condiţii de viaţă etc.): 31 cercetări

– cercetări statistice din domeniul economic (agricultură şi silvicultură, statistica întreprinderilor, construcţii, investiţii şi locuinţe, servicii, cercetare-dezvoltare şi inovare, comerţ exterior etc.): 69 cercetări

Activitatea de diseminare a datelor statistice constă în punerea la dispoziţia instituţiilor administraţiei publice locale şi a utilizatorilor din toate domeniile, inclusiv mass-media a informaţiilor statistice solicitate. Această activitate s-a axat în principal pe îmbunătăţirea şi diversificarea formelor de difuzare a datelor statistice şi creşterea operativităţii în formularea răspunsurilor date utilizatorilor.

Prin serviciul de diseminare se asigură accesul direct al utilizatorilor la: indicii preţurilor de consum, publicaţiile INS, consultanţă pentru utilizatorii datelor statistice, date statistice cuprinse în publicaţiile DRS Olt și la bazele de date structurate pe domenii de activitate.

Colaborați cu alte direcții regionale județene? Ați avut schimburi de bune practici? Cum s-au materializat aceste colaborări?

 Direcţia Regională de Statistică Olt este subordonată Institutului Naţional de Statistică şi are relaţii de colaborare cu toate direcţiile regionale/judeţene de statistică din ţară, în special cu cele din regiunea Sud-Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți, Vâlcea) și direcţiile generale/direcţiile din INS.

Trebuie menţionat faptul că în demersurile pentru îndeplinirea obiectivelor  sale, Direcția Regională de Statistica Olt beneficiază de o bună colaborare cu Instituția Prefectului, cu serviciile publice deconcentrate şi cu autorităţile administraţiei publice locale (primării, consilii locale și Consiliul Județean).

De asemenea, DRS Olt asigură transmiterea lunară, trimestrială sau anuală, în format letric sau electronic către administraţia judeţeană și mass-media a principalilor indicatori economico-sociali ai judeţului Olt, a publicaţiilor statistice de referinţă, periodicelor, seriilor de date precum şi comunicatelor de presă, promovând transparenţa şi liberul acces la informaţiile de interes public.

Care este relația dumneavoastră cu furnizorii de date statistice?

La nivelul județului Olt relația cu furnizorii de date statistice este, în general, bună. Profit de această ocazie ca să le mulțumesc societăților comerciale, instituțiilor publice locale și gospodăriilor populației care ne furnizează date statistice. De asemenea, le mulțumesc operatorilor de teren care ne ajută în activitatea de colectare a datelor statistice de pe raza județului. Corectitudinea și promptitudinea informațiilor pe care le colectăm constituie premisa diseminării de către DRS Olt a unor date și analize corecte și complete.

Trebuie subliniat în acest context caracterul confidențial al datelor statistice, cu unele excepții pentru persoanele juridice (denumire, adresă, profilul activităţii, capitalul social, cifra de afaceri şi numărul de personal, date ce îşi păstrează caracterul public) – conform articolului nr. 36 din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare. Confidenţialitatea nu se extinde asupra datelor individuale privind instituţiile şi organizaţiile finanţate de la bugetul de stat care desfăşoară activităţi de interes public, cu excepţia cazurilor în care astfel de date sunt protejate prin legi şi alte acte normative speciale.

Datele statistice confidenţiale colectate de producătorii de statistici oficiale nu pot servi ca probe în justiţie ori la stabilirea unor drepturi sau obligaţii pentru furnizorii de date la care se referă.

Pe de altă parte, tot Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare, la articolul 25, prevede și obligațiile persoanelor fizice și juridice în ceea ce privește furnizarea datelor statistice: ,,Furnizorii de date sunt obligaţi să transmită, în mod gratuit, producătorilor de statistici oficiale date corecte, actuale şi complete, la termenele, periodicităţile, în forma şi după metoda de colectare prevăzute în programul statistic naţional anual şi în conformitate cu normele metodologice … Furnizorii de date au obligaţia de a prezenta persoanelor autorizate de producătorii de statistici oficiale documentele şi evidenţele necesare verificării calităţii datelor statistice furnizate”.

Considerați că sunt aspecte care ar trebui îmbunătățite în activitatea Direcției, dar care nu depind de dumneavoastră?

Dintre dificultățile întâmpinate în activitatea curentă menționez reticenţa din partea unor agenţi economici şi a unor gospodării ale populației în raportarea datelelor solicitate și accesul insuficient la unele date din surse administrative.

Perioada următoare aduce cu sine multe provocări, cele mai importante fiind:

– realizarea în volum complet şi de calitate a tuturor cercetărilor statistice incluse în Programul Statistic Naţional Anual (PSNA 2020);

– pregătirea în bune condiţii a recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 (RPL) şi a recensământului general agricol din România – runda 2020 (RGA);

– centralizarea în condiţii de calitate a rezultatelor votării la cele două procese electorale care se apropie, respectiv alegerile locale şi cele parlamentare;

– depășirea provocărilor generate de pandemia de coronavirus.

Există un număr suficient de statisticieni la nivelul DRS Olt pentru desfășurarea în bune condiții a activității?

  Direcţia Regională  de Statistică Olt are următoarea structură organizatorică:

– Serviciul de producţie statistică;

– Compartimentul de IT, infrastructură statistică, gestiune resurse umane şi contabilitate;

– Compartimentul de cercetări statistice în gospodăriile populaţiei;

– Compartimentul de statistică regională, sinteze, inspire, diseminare şi relaţii cu publicul.

Direcţia Regională  de Statistică Olt are un număr de 23 funcţii publice aprobate prin statul de funcţii, din care 2 funcţii de conducere şi 21 funcţii de execuţie, respectiv 22 de funcționari publici și un salariat contractual. În prezent ne desfășurăm activitatea cu 21 de salariați.

Cu această ocazie doresc să le mulțumesc colegilor din Direcţia Regională de Statistică Olt pentru profesionalism şi spiritul de echipă și îmi exprim speranța că, împreună, vom găsi resursele necesare pentru a face față noilor provocări.