Examen la unitățile de învățământ ale jandarmeriei

0
665
 1. Învățământ superior (ofițeri) – studii universitare de licență, învățământ cu frecvență :
 2. a) Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 8  locuri alocate A.I., specialitatea militară Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică –Logistică.
 3. b) Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu12 locuri alocate A.I. conform specialităţilor, astfel:
 • 2 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Auto;
 • 2 locuri – Inginerie şi management – Comunicaţii şi informatică;
 • 3 locuri – Ştiinţe administrative – Logistică;
 • 3 locuri – Contabilitate – Finanţe-contabilitate;
 • 2 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Intendență;
 1. c) Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I” Bucureşti48 locuri alocate A.I. conform următoarelor specialităţi, astfel:
 • 6 locuri – Echipamente şi sisteme electronice militare;
 • 5 locuri – Comunicaţii pentru apărare şi securitate;
 • 2 locuri  – Echipamente şi sisteme electronice militare, electronică – radioelectronică de aviaţie;
 • 7 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională;
 • 5 locuri – Construcţii şi fortificaţii;
 • 3 locuri – Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice;
 • 2 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;
 • 2 locuri – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului;
 • 1 loc – Muniții, rachete, explozivi și pulberi;
 • 7 locuri – Materiale energetice şi apărare CRBN;
 • 5 locuri – Aeronave și motoare de aviaţie;
 • 3 locuri – Echipamente şi sisteme de comandă și control pentru autovehicule;
 1. d) Institutul Medico-Militar2 locuri alocate A.I. (Direcţia Militară), specialitatea militară „Medicină generală” Bucureşti 2  locuri ;
 2. e) Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Facultatea de Management Aeronautic, 10 locuri  alocate A.I. , astfel:
 • 5 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Aviaţie piloţi;
 • 2 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Meteorologie;
 • 2 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Aviație naviganți;
 • 1 loc      – Sisteme de securitate Aeriană – Radiolocaţie;
 1. f) Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa Facultatea de Inginerie Marină, 21 locuri alocate A.I.:
 • 11 locuri – Inginerie marină şi navigaţie – Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale;
 • 8 locuri – Inginerie marină şi navigaţie – Electromecanică navală;
 • 2 locuri – Inginerie electrică – Electromecanică;

B.Învățământ postliceal (maiștri militari ) – învățământ cu frecvență :

 1. g) Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti 19 locuri  alocate A.I. , astfel:
 • 3 locuri – Armament și instalații de lansare;
 • 3 locuri – Aparatură artileristică, sisteme de conducere a focului, stabilizatoare;
 • 3 locuri  – Echipamente de apărare chimică, bacteorologică, radiologică și nucleară – CBRN;
 • 2 locuri – Intendență bucătar;
 • 3 locuri – Auto;
 • 3 locuri – Construcții;
 • 2 locuri – Apărare CBRN – subofițeri;
 1. h) Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică – Sibiu9 locuri alocate A.I. , astfel:
 • 1 loc – tehnică de comunicații;
 • 2 locuri – administrare sisteme/rețele de comunicații/informatică;
 • 2 locuri – operare și mentenanță echipamente informatice;
 • 2 locuri – administrare securitate sisteme/rețele de comunicații/informatică;
 • 2 locuri – operare și mentenanță echipamente de comunicații;
 1. i) Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ”Traian Vuia” Boboc16 locuri alocate A.I. , astfel:
 • 5 locuri – Aeronave şi motoare de aviaţie;
 • 1 loc – Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de lansare;
 • 5 locuri – Electromecanică şi automatizare de bord de aviaţie;
 • 2 locuri – Radioelectronică de bord de aviaţie;
 • 3 locuri – Radiolocaţie;
 1. j) Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa18 locuri alocate A.I. , astfel:
 • 2 locuri – Artilerie navală şi antiaeriană;
 • 17 locuri – Timonier şi tehnică de navigaţie navală;
 • 14 locuri – Comunicaţii navale şi observare semnalizare;
 • 18 locuri – Motoare şi maşini navale;
 • 11 locuri – Motoare şi instalaţii electrice navale

OBSERVAȚII: candidații la Academia Forțelor Aeriene ,,Henri Coandă” Brașov, precum și candidații la Academia Tehnică Militară ,,Ferdinand I” , specializarea aeronave și motoare de aviație, se prezintă pentru examinarea medicală specifică la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială ,,General doctor aviator Victor Anastasiu” București.

CRITERII DE RECRUTARE  PENTRU OFIŢERI, MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI

(1) Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locuri M.A.I., candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului MAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, următoarele condiţii şi criterii specifice:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale;
 13. n) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 14. o) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15. p) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

(2) Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

(3) Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

Suplimentar față de condițiile și criteriile de mai sus, candidații recrutați pentru admiterea pe locurile rezervate M.A.I. la alte instituții de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională trebuie să îndeplinească și criteriile specifice de recrutare și selecție impuse de organizatori, după caz.

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ ȘI EXAMINAREA MEDICALĂ

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean  Olt, de către specialişti din cadrul unităților de recrutare în baza dispoziției Directorului Centrului de Psihosociologie al M.A.I., conform unei planificări întocmite de către Serviciul Resurse Umane și postată pe site-ul Inspectoratului de Jandarmi Județean  Olt (jandarmeriaolt.ro secțiune CarierăAdmitere). Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică, activitatea de recrutare încetează.

Rezultatele la testarea psihologică se vor afișa pe site-ul jandarmeriaolt.ro sectiunea Carieră.

Examinarea medicală se realizează doar de candidații declaraţi „Apt psihologic”, la Centrul Medical Județean Olt din cadrul M.A.I, în baza adresei Serviciului Resurse Umane și a adeverinţei cu antecedentele medicale eliberată de medicul de familie.

Examinarea medicală constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate a candidaților, conform baremelor medicale în vigoare și se concretizează prin completarea fișei medicale-tip. Candidații care nu îndeplinesc cerințele medicale de recrutare nu li se întocmește dosar de recrutare și sunt apreciați ca fiind „nepromovați”, iar activitatea de recrutare încetează. Candidații care îndeplinesc cumulativ toate criteriile medicale de recrutare li se încheie fișa medicală cu avizul „Apt pentru instituții de învățământ ale M.A.I.”

DEPUNEREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE

 Cererile-tip de înscriere la admitere privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI se depun de candidaţi la unităţile de recrutare până la următoarele date limită:

 • până la data de 16.06.2020 inclusiv – candidaţii care optează pentru instituţiile de învăţământ superior M.Ap.N. / S.R.I, precum şi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N.;

 Data limită de depunerea dosarelor cu fișă medicală și aviz psihologic este:

 • 21 iunie 2020 inclusiv – candidaţii înscrişi pentru instituţiile de învăţământ superior ale Ap.N., precum şi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N.

Fişa medicală-tip se eliberează personal candidaţilor în baza adresei I.J.J. Olt şi se va încheia și depune până cel târziu  21 iunie 2020.

Candidaţii M.A.I la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N  susţin probele eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 07 15 iulie 2020, potrivit planificării D.G.M.R.U – M.A.I care va fi adus la cunoştinţa candidaţilor în timp util, prin postarea acestuia pe site-ul M.A.I. la secțiunea carieră/instituții de învățământ. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipamentul sportiv necesar desfăşurării probei de evaluare a performanței fizice, potrivit normelor și baremelor prevăzute în Anexa 31 la Ordinul M.A.I. nr. 140 din 2016 sau în Anexa 31 la Ordinul M.A.I. nr. 177 din 2016, ambele cu modificările și completările ulterioare.

La probele eliminatorii de concurs – contravizita medicală și evaluarea performanțelor fizice, nu se admit contestații, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

Candidaţii M.A.I la instituțiile de învățământ ale M.Ap.N. se înscriu la sediul instituțiilor de învățământ pentru care au optat și pentru care au întocmit dosar de recrutare, prezentând documentele solicitate de organizatori și continuă procedura de admitere conform graficelor/calendarelor stabilite de acestea prin metodologiile/regulamentele proprii.

Detalii privind Admiterea 2020probele de admitere, tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului pentru admiterea în instituţiile de învăţământ superior/unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N. precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi vor fi publicate pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ.

Conform Regulamentului U.E. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal, la înscriere, fiecărui candidat i se va aloca și comunica un cod numeric de concurs ce va fi folosit în vederea efectuării informării publice pe toată perioada recrutării, candidații având obligația de a reține codul alocat.

Activitățile prevăzute de prezentul anunț se desfășoară cu respectarea regulilor în vigoare stabilite la nivel național în vederea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID -19 (distanțare socială, portul măștii, dezinfectarea pupitrelor,trasee de deplasare etc.

  ÎNSCRIEREA se realizează la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, din Municipiul Slatina, Strada Cazărmii, nr. 40, în perioada 09 – 16.06.2020, inclusiv sâmbătă și duminică 13 și 14.06.2020,  în intervalul oral 0900 – 1100 şi 1300 – 1500, relaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: Telefon: 0249/437.901 sau 0249/437.904 – interioare 24.535.