Este interzisă realizarea proiectelor publice sau private fără obţinerea deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu şi a aprobării de dezvoltare

0
341

La 10 ianuarie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. Astfel, pentru proiectele prevăzute de prezenta lege este interzisă realizarea acestora fără obţinerea deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu şi a aprobării de dezvoltare.

Drept pentru care, autoritățile competente pentru protecția mediului nu vor emite decizia etapei de încadrare/acordului de mediu, pentru lucrări de investiţii iniţiate sau realizate.

De asemenea, nici autoritățile competente care dau dreptul titularului proiectului să realizeze proiectul respectiv, nu vor emite aprobarea de dezvoltare, pentru lucrări de investiţii iniţiate sau realizate.

Titularii proiectelor  publice sau private au obligaţia respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu şi a aprobării de dezvoltare dar și a termenelor stabilite de autoritatea competentă pentru protecția mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă, cu privire la aceste modificări.

Nerespectarea de către titularii de proiecte publice sau private a celor menționate mai sus, constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 50.000 lei la 100.000 lei, pentru persoane juridice, având în vedere art. 26, alin. 1 din Legea nr 292 / 2018.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, conform reglementărilor legale în vigoare.

Pentru încălcarea obligațiilor de realizare a proiectelor publice sau private, fără obținerea deciziei etapei de încadrare / acordului de mediu şi a aprobării de dezvoltare, se aplică titularilor și sancțiunea complementară de desfiinţare a lucrărilor şi aducerea terenului la starea iniţială, coroborat cu prevederile art. 17 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Cheltuielile totale pentru efectuarea lucrărilor de desfiinţare şi aducerea terenului la starea iniţială sunt suportate de titularul proiectului.

Încălcarea obligaţiilor de desfiinţare a lucrărilor şi aducerea terenului la starea iniţială, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 150.000 lei la 200.000 lei, pentru persoane juridice, având în vedere art. 26, alin. 5 din Legea nr 292 / 2018.

Proiectele prevăzute în anexele nr. 1 și 2 din Legea nr. 292 / 2018, care pot avea efecte semnificative asupra mediului, datorită, printre altele, naturii, dimensiunii sau localizării lor, fac obiectul unei solicitări de aprobare de dezvoltare şi al unei evaluări a impactului lor asupra mediului înaintea emiterii acestei aprobări.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizează în trei etape, respectiv:  etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului și etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului.

Evaluarea impactului asupra mediului identifică, descrie şi evaluează, în mod corespunzător, pentru fiecare caz în parte, în conformitate cu prevederile prezentei legi, efectele semnificative directe şi indirecte ale unui proiect asupra următorilor factori: populaţia şi sănătatea umană; biodiversitatea, acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate ; terenurile, solul, apa, aerul şi clima; bunurile materiale, patrimoniul cultural şi peisajul;  interacţiunea dintre factorii menționați anterior.

Revizuirea deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu, după caz, se realizează în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acestora, care necesită revizuirea memoriului de prezentare, sau a raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată, a studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a politicii de prevenire a accidentelor majore sau a raportului de securitate, după caz.

În înţelesul prezentei legi acordul de mediu este actul administrativ emis de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului prin care sunt stabilite condiţiile şi măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect, iar aprobarea de dezvoltare este decizia autorităţii sau autorităţilor competente, care dă dreptul titularului proiectului să realizeze proiectul.