APIA: Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite

0
254

Prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 476/09.09.2019, a fost aprobat Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Submăsurii 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”, din cadrul Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agricole şi neagricole şi formelor asociative ale acestora, pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite.

a)   trupuri de pădure pe terenurile agricole şi neagricole,

b)     perdele forestiere de protecţie pe terenurile agricole şi neagricole.

Beneficiarii schemei sunt deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi neagricol şi formele asociative ale acestora.

·         În categoria deţinătorilor publici de teren agricol şi neagricol sunt incluse unităţile administrativ teritoriale de nivel LAU 2 (comune, oraşe, municipii) şi alte persoane juridice de drept public, precum şi formele asociative ale acestora.

·         În categoria deţinătorilor privaţi de teren agricol şi neagricol sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţile comerciale, asociaţiile şi fundaţiile, alte persoane juridice de drept privat, precum şi formele asociative ale acestora.

Suprafaţa terenului propus pentru împădurire, în cazul realizării de perdele forestiere de protecţie, trebuie să fie de cel puţin 0,5 ha, iar suprafaţa compactă minimă împădurită, de cel puţin 0,1 ha. Suprafaţa terenului propus pentru împădurire, în cazul realizării de trupuri de pădure, trebuie să fie de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa compactă minimă împădurită, de cel puţin 0,5 ha.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% din totalul costurilor eligibile.

Constantin Smedescu