ANUNȚ – ISJ Olt

0
2422

Nr. 6 645/13.06.2017

Inspectoratul Școlar Județean Olt anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Olt, după cum urmează:

 

Nr. crt. Unitatea de învățământ Post de director Post de director adjunct
1. Grădiniţa Cu Program Prelungit Nr 1 Slatina 1
2. Grădiniţa Cu Program Prelungit Nr 5 Slatina 1
3. Grădiniţa Cu Program Prelungit Nr 7 Slatina 1
4. Grădiniţa Cu Program Prelungit  Nr. 8 Slatina 1
5. Şcoala Gimnazială Nr.3 Slatina 1
6. Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Slatina 1
7. Şcoala Gimnazială „Vlaicu Vodă ” Slatina 1
8. Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina 1
9. Colegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu” Slatina 2
10. Colegiul Economic „P. S. Aurelian” Slatina 1
11. Liceul cu Program Sportiv Slatina 1
12. Grădiniţa Cu Program Normal „Ion Creangă” Balș 1
13. Grădiniţa Cu Program Normal Nr. 1 Balș 1
14. Colegiul Tehnic Balș 1 1
15. Liceul Teoretic „Petre Pandrea” Balș 1
16. Colegiul Național „Ioniță Asan” Caracal 1
17. Colegiul Tehnic „Matei Basarab” Caracal 1
18. Colegiul Agricol „Dimitrie Petrescu” Caracal 1
19. Liceul Tehnologic  „Constantin Filipescu” Caracal 1 1
20. Şcoala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal 1 1
21. Colegiul Naţional „Al.I.Cuza” Corabia 1 1
22. Colegiul Tehnic „Danubius” Corabia 1
23. Şcoala Gimnazială „Virgil Mazilescu”  Corabia 1 1
24. Şcoala Gimnazială Comani 1
25. Şcoala Gimnazială „Nicolae Coculescu ” Scornicești 1
26. Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Băbiciu 1
27. Şcoala Gimnazială Bărăştii De Vede 1
28. Şcoala Gimnazială Bobiceşti 1
29. Şcoala Gimnazială Brastavăţu 1
30. Şcoala Gimnazială  „Voievod Brîncoveanu” Brîncoveni 1
31. Şcoala Gimnazială Călui 1
32. Şcoala Gimnazială Cîrlogani 1
33. Şcoala Gimnazială Corbu 1
34. Liceul Tehnologic  Crîmpoia 1
35. Şcoala Gimnazială Dăneasa 1
36. Şcoala Gimnazială   Drăghiceni 1
37. Şcoala Gimnazială „Decebal”  Dobreţu 1
38. Şcoala Gimnazială  Dobrosloveni 1
39. Şcoala Gimnazială   Dobroteasa 1
40. Şcoala Gimnazială  Dobrun 1
41. Şcoala Gimnazială   Făgeţelu 1
42. Şcoala Gimnazială    Fălcoiu 1
43. Şcoala Gimnazială  Fărcaşele 1 1
44. Şcoala Gimnazială Găvăneşti 1
45. Şcoala Gimnazială  Giuvărăşti 1
46. Şcoala Gimnazială  Gostavăţu 1
47. Şcoala Gimnazială   Grădinari 1
48. Şcoala Gimnazială  Grojdibodu 1
49. Şcoala Gimnazială  „Neda Marinescu”  Grădinile 1
50. Liceul Tehnologic Iancu Jianu 1
51. Şcoala Gimnazială  Icoana 1
52. Şcoala Gimnazială  Ipoteşti 1
53. Școala Gimnazială Izbiceni 1
54. Şcoala Gimnazială Leleasca 1
55. Şcoala Gimnazială Mărunţei 1
56. Şcoala Gimnazială   Mihăeşti, 1
57. Şcoala Gimnazială   Morunglav 1
58. Şcoala Gimnazială    Movileni 1
59. Şcoala Gimnazială  Nicolae Titulescu 1
60. Şcoala Gimnazială  Oboga 1
61. Şcoala Gimnazială   Obârşia 1
62. Şcoala Gimnazială  Oporelu 1
63. Şcoala Gimnazială   Orlea 1
64. Liceul Teoretic „Ion Gh. Roșca” Osica de Sus 1
65. Şcoala Gimnazială   Perieţi 1
66. Şcoala Gimnazială  Poboru 1
67. Şcoala Gimnazială   Radomireşti 1
68. Şcoala Gimnazială  Schitu 1
69. Şcoala Gimnazială   Stoeneşti 1
70. Şcoala Gimnazială  Studina 1
71. Şcoala Gimnazială Alunişu 1
72. Şcoala Gimnazială Viespeşti 1
73. Şcoala Gimnazială Traian 1
74. Liceul Tehnologic Tufeni 1
75. Şcoala Gimnazială  Mărgăriteşti 1
76. Liceul Tehnologic Vitomireşti 1
77. Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă Balş 1
78. Palatul Copiilor „Adrian Băran” Slatina 1
79. Clubul Copiilor „Marius Bunescu” Caracal 1
80. Clubul Sportiv Scolar Slatina 1
81. Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională 1
82.                Total 70 18

 

 

Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 3969 / 30 mai 2017.

La concursul pentru ocuparea funcției vacante de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

  1. a) au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea „pedagogia învățământului primar și preșcolar”;
  2. b) sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
  3. c) sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea;
  4. d) dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele „Foarte bine” primite în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerul Educației Naționale;
  5. e) nu au fost sancționate disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului și nici în anul școlar în curs, în care au funcționat sau funcționează efectiv la catedră, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea și de funcțiile ocupate, funcții didactice, de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  6. f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
  7. g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
  8. h) nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

i)au avizul consiliului de administrație al unității de învățământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic și au o pondere majoritară a învățământului dual;

j)au avizul eliberat de asociațiile/fundațiile/federațiile/centrele/planurile care gestionează pluralismul educațional la nivel național, recunoscute de Comisia Națională pentru Alternative Educaționale, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat sau aprticular care școlarizează preponderent alternative educaționale.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în format letric la instituția care organizează concursul, la registratura Inspectoratului Școlar Județean Olt/secretariatul unității de învățământ particular, după caz, în perioada 19 iunie – 6 iulie 2017  și vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobată prin OMEN nr. 3969 / 30 mai 2017.

Proba scrisă va avea loc în data de 17 iulie 2017.

Probele de evaluare a curriculum-ului vitae și de interviu  se vor desfășura în perioada 19 – 31 iulie 2017 în locațiile stabilite de Inspectoratul Școlar Județean Olt/unitatea de învățământ particular, respectiv  Școala Gimanzială „Nicolae Iorga” Slatina.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0249.410.927, de luni până vineri, între orele 10.00 – 15.00.

Inspector școlar general,

Felicia MAN