20.000 de lei de la stat pentru oltenii care îşi pun panouri fotovoltaice

0
1001

Persoanele fizice interesate de montarea de panouri fotovoltaice acasă vor putea primi de la stat contravaloarea a 90% din preţul instalaţiei, dar nu mai mult de 20.000 de lei, potrivit „Ghidului de finanțare a Programului a privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională”, publicat de Ministerul Mediului în dezbatere publică, luni, 20 august. 

Scopul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrarea surplusului în sistemul energetic național.

Cheltuieli eligibile în cadrul programului

 • Cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, având ca principale părți componente:
 1. a) panouri fotovoltaice;
 2. b) invertor;
 3. c) materiale conexiuni;
 4. d) structura de montaj a sistemului;
 5. e) modul de comunicație;
 6. f) contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice și care permite colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic;
 7. g) tablou electric curent continuu/curent alternativ.
 • Cheltuieli cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor și instalațiilor electrice.
 • TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.

Banii vor putea fi solicitați numai prin înscrierea într-o perioadă stabilită în avans de autorități. Astfel, sumele acordate de stat vor putea acoperi numai un anumit număr de cereri. După anunțarea perioadei de înscriere, românii se vor putea înregistra direct la comercianții validați de panouri solare.

Etapele programului

Etapele programului sunt următoarele:

 1. a) publicarea pe pagina de internet a Autorității a informațiilor necesare demarării programului;
 2. b) validarea, încheierea contractelor cu instalatorii și publicarea listei acestora;
 3. c) înscrierea solicitanților, rezervarea sumelor aferente finanțării și aprobarea solicitanților;
 4. d) încheierea contractului de finanțare nerambursabilă;
 5. e) implementarea proiectului;
 6. f) decontarea sumelor solicitate de către instalatorii validați;
 7. g) monitorizarea beneficiarilor finali.

Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obținerii finanțării

Beneficiază de finanțare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) are domiciliul în România;
 2. b) este proprietar al imobilului-construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, este proprietar/deține un drept de folosință și asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;
 3. c) are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, în situația în care imobilul-construcție pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deținut în coproprietate, astfel cum rezultă din cererea de finanțare;

d)imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, sau a unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

 1. e) nu are obligaţii restante la bugetul de stat și la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data înscrierii;
 2. f) solicitantul și coproprietarii pot depune o singură cerere de finanțare în cadrul programului pentru același imobil; în cazul în care există mai mulţi proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia și va fi semnată de toți coproprietarii;
 3. g) solicitantul și, după caz, coproprietarii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice și verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanțat. În cazul prevăzut la lit. c), acordul privind accesul este asumat de toți coproprietarii imobilului, exprimat prin cererea de finanțare.

Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente-locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz.

Criterii de eligibilitate a proiectului

Este eligibil proiectul care are ca scop producerea energiei electrice pentru consum propriu, surplusul de energie fiind preluat de rețeaua națională, folosind sisteme de panouri fotovoltaice în conformitate cu prevederile din ghid.

Prin program se finanţează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3kWp.

Sistemul de producere a energiei electrice pentru consumatori racordați la rețeaua de distribuție de energie electrică va avea următoarea dimensionare:

 1. a) sistemul de panouri fotovoltaice – cu o putere însumată instalată de minimum 3kWp, fiecare panou cu o putere minimă instalată de 250 Wp;
 2. b) invertor – minimum 3,5 kVA;
 3. c) conexiuni – curent continuu și curent alternativ;
 4. d) structura de susținere a sistemului – capabilă să susțină tot sistemul și adaptată zonei unde va fi instalată;
 5. e) tablou electric alternativ – pentru racordul la instalația existentă.

Sistemul de alimentare cu ajutorul panourilor solare va trebui instalat și pus în funcțiune în maximum opt luni de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă. Românii care vor beneficia de finanțare vor fi monitorizați timp de cinci ani, pentru ca autoritățile să se asigure că sunt respectate obligațiile asumate prin contract.

Pentru a se aplica, proiectul trebuie aprobat de ministrul Mediului și publicat mai apoi în Monitorul Oficial.

sursa: mmediu.ro