Spitalul Caracal a scos la concurs două posturi de asistent medical

0
1661

Spitalul Municipal Caracal a scos la concurs, pe perioadă nedeterminată, două posturi vacante de asistent medical, medicină generală.

 

Candidații care doresc să se înscrie la acest concurs trebuie să aibă studii postliceale, medicină general, certificat de grad principal în specialitatea medicină generală, să fie membru al OAMGMAMR și să aibă vechime de cel puțin cinci ani.

 

Dosarele de înscriere pot fi depuse până pe 6 aprilie. Proba scrisă va fi organizată pe 21 aprilie, iar interviul pe 24 aprilie.

 

Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:
1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. Curriculum vitae.