HOTARARE cu privire la: stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt, pe anul 2018

0
120

HOTARARE cu privire la: stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt, pe anul 2018
Având în vedere:
-Expunerea de motive nr. 10183/10.10.2017 privind proiectul de hotărâre nr. 10184/10.10.2017;
-Raportul nr. 10185/10.10.2017 al Direcţiei Economice, Buget- Finanţe;
-Raportul nr. 13267/20.12.2017 al comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public si privat al judeţului;
-Raportul nr. 13155/20.12.2017 al comisiei pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte;
-Raportul nr. 13245/20.12.2017 al comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement;
-Prevederile art. 489 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 7 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b), alin. (3) lit. c) şi art. 97 alin.(1), art. 98 coroborat cu art.45 alin. (2) lit. c) şi art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e:
Art.1. Tariful de închiriere pentru sala de conferinţe a
Consiliului Judeţean Olt, pe anul 2018, se stabileşte în sumă de 150 lei/oră.
Art.2. Sumele obţinute din închirierea sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt constituie venituri ale bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt.
Art.3. Tariful prevăzut la art. 1 se aplică începând cu data de 01.01.2018, dată la care îşi încetează aplicabilitatea orice dispoziţie contrară.
Art.4. Prezenta hotărâre se publică în presa locală şi se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului Buget, Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului Judeţul Olt.
PREŞEDINTE
Marius OPRESCU
CONTRASEMNEAZĂ, Secretar al Judeţului Olt Marinela-Elena ILIE
Slatina, 21.12.2017 Nr. 215
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi ”pentru”. IM/2 ex.